Program pro správu dat literárních osobností
Případné doplňky a připomínky zasílejte, prosím, na adresu
Poslední aktualizace databáze: 25/10/2020 09:59

Biografický archiv – Databáze České literární osobnosti (CLO)

Biografický archiv SLI ÚČL AV, v. v. i., je v souladu s ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. pracovištěm shromažďujícím, zpracovávajícím a uchovávajícím osobní údaje o bohemistických literárních, vědeckých a uměleckých osobnostech (rozhodnutí vydal Úřad pro ochranu osobních údajů dne 12. 2. 2003 pod číslem registračním 0018979/001).

Na tomto pracovišti jsou excerpcí shromažďována a archivním výzkumem ověřována biografická data jednotlivých osobností českého literárního života. Hlavní kritérium pro zařazení do archivu představuje psané literární a literárněvědné dílo (básníci, prozaici, literární vědci), podchycujeme však daleko širší okruh literárně tvůrčích osobností, např. překladatele, pedagogy, žurnalisty, publicisty nejrůznějších žánrů, dramatiky, scenáristy, autory populárně-vědecké literatury, zahraniční bohemisty, vysokoškolské pedagogy, historiky, výtvarníky atp. se vztahem k českým zemím (narození, úmrtí, delší pobyt, zahraniční bohemisté atp.). Tato sbírka se utvářela zpočátku především při práci na heslech Lexikonu české literatury, od 90. let 20. stol. je cíleně budována jako samostatný celek a dnes tvoří unikátní soubor biografických dat českých literátů a osobností našeho vědeckého i kulturního života.

Veřejně přístupná podoba databáze (elektronická databáze CLO) obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí (s údajem o ověření, popř. s poznámkou o rozcházejících se údajích), informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. V souladu s příslušnými právními předpisy akceptujeme vůli jednotlivých osobností určitá data nezveřejňovat.

Do elektronické podoby začala být databáze převáděna v letech 2004-2008 v rámci grantového úkolu MŠMT č. 1N04172. Pro období let 2009-2011 byl další rozvoj databáze podpořen MŠMT v rámci programu INFOZ (projekt VZ09001).

K 31. prosinci 2015 byla on-line zveřejněna data o bezmála 40 000 podchycených osobností, další údaje jsou postupně ověřovány a v souladu s příslušnými právními předpisy uvolňovány na web.

Se zařazením České literární bibliografie na Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 2016-2022 souvisí povinnost citovat tyto zdroje. Vstupem do každé z databází se proto uživatel zavazuje odkázat na ně v každé publikaci, kvalifikační, doktorské nebo habilitační práci, a to následující doporučenou formou: „Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).“ Citace se uvádí na vhodném místě: v případě studií v první poznámce pod čarou nebo vysvětlivce, za textem apod.; v případě knižních publikací v redakční nebo bibliografické poznámce, na úvod seznamu literatury apod.